Biogass av matavfall

Biogass av matavfall 820x360 - Biogass av matavfall

Matavfall kan brukes til å produsere biogass, som igjen brukes som drivstoff. Det finnes rundt 40 biogassanlegg i Norge, og de gjør en viktig og verdifull jobb. Det er anslått at 20 % av all veitransport i Norge kan gå over til biogass laget av norsk avfall. Biogass kalles noen ganger ”dobbel klimanytte”, fordi den gjør to ting på én gang.

Hva er biogass og hvordan lages den?

Biogass er gassene metan (CH4) og karbondioksid (CO2), og lages når organisk materiale brytes ned. Organisk materiale kan for eksempel være matavfall fra vanlige husholdninger, eller husdyrgjødsel. Når dette avfallet råtner uten at det har tilgang til oksygen, frigjøres rundt 60 % metan og 40 % karbondioksid. Begge gassene kan brukes, men på ulike måter.

Biogass av matavfall 1 - Biogass av matavfall

Metan kan forbrennes i en motor, og ved å fjerne CO2 fra biogassen, får man biometan. Biometan brukes på flere hundre busser i Norge, og reduserer norske CO2-utslipp med mange titalls tusen tonn hvert år. Og veitrafikken er en stor kilde til utslipp, derfor er biogass veldig nyttig.

Mange fordeler med biogass

Biometan fører ikke bare til mindre utslipp av CO2, men slipper også ut lite sot. Det betyr at busser og biler som går på biogass gir bedre luftkvalitet.

Restavfallet fra biogassanleggene brukes også, blant annet som gjødsel i landbruket. Biogjødsel kan også brukes i økologisk landbruk, og tilfører næring til jorda. Samtidig reduseres behovet for kunstgjødsel. Norske biogassanlegg kan produsere 600 000 tonn biogjødsel, dersom potensialt utnyttes maksimalt.

CO2 som produseres på biogassanleggene kan brukes i veksthus, for planter bruker CO2 for å vokse, og henter dette ut fra lufta. Mer CO2 i drivhuset kan føre til økt vekst, og dermed naturlig karbonfangst. Ved å bruke CO2 fra biogassanlegg, gjenbrukes ressurser, ettersom gassen kommer fra matavfall.

Hva menes med dobbel klimanytte?

Drivstoffet biometan reagerer med oksygen (CO2) og bussene og bilene slipper ut vann (H2O) og karbondioksid (CO2). Men biometan slipper ut CO2 som er en del av det naturlige kretsløpet.

Biogass som lages av husdyrgjødsel fanger metan og lystgass, og reduserer utslippene av disse. Når biogass lages av husdyrgjødsel, gir dette 200 % klimakutt, og fører altså til negative utslipp.